Logopèdia

Logopèdia i
Psicopedagogia

El logopeda és un professional que dóna resposta a les necessitats relacionades amb el llenguatge i la comunicació. Concretament, s’encarrega d’avaluar, diagnosticar i oferir un tractament a la patologia concreta que presenta l’infant, l’adolescent o l’adult.

La intervenció es realitzarà partint de la globalitat de la persona i, a més dels aspectes relacionats amb el llenguatge i/o la comunicació, també es tindran en compte les característiques personals, cognitives, lingüístiques i de l’entorn.

El logopeda, en determinades ocasions, intervé juntament amb la família i l’entorn, els quals poden ajudar a la bona evolució dels infants i adolescents. Alhora, caldrà un treball en equip i multidisciplinar. Treballar de la mà d’altres professionals (psicòlegs, psicopedagogs, optometristes, psicomotricistes, foniatres, ORL, entre altres) serà una tasca necessària per evolucionar en els processos d’intervenció dels infants, adolescents i adults.

El psicopedagog té per objectiu donar estratègies eficaces que permetin aprendre de forma autònoma i eficient. Per aquest motiu, caldrà realitzar un diagnòstic acurat de les dificultats que presenta el pacient; així com acompanyar i orientar a la persona per aconseguir un desenvolupament òptim, tant a nivell d’aprenentatges com a nivell personal

Al mateix temps, el psicopedagog també realitzarà assessorament a pares sobre els resultats obtinguts en el diagnòstic i possibles estratègies per treballar els dèficits; a més, d’assessorament a mestres i altres professionals sobre problemàtiques diverses i possibles solucions.

Trastorns en el procés de la lectoescriptura:

 • Dislèxia: dificultat d’aprenentatge que afecta la lectura i l’escriptura
 • Disortografia: dificultats per aplicar correctament les normes ortogràfiques
 • Disgrafia: dificultat en el traç i l’escriptura de paraules
 • Habilitat lectora: dificultats per tenir una bona entonació i una correcta rapidesa lectora
 • Comprensió lectora: dificultats per entendre allò que han llegit i saber explicar amb les seves pròpies paraules, a més de saber-ho enllaçar amb coneixements previs (metacognició)
 • Expressió escrita: dificultats per realitzar frases i/o textos amb coherència, cohesió i sense faltes d’ortografia

Trastorns de la parla:

 • Dislàlies: dificultats en l’articulació de determinats fonemes en la parla (sigmatisme /s/, rotacisme /r/, triangle alveolar /l-r-d/…)
 • Disglòssia: problemes en l’articulació de paraules degut a una malformació o disfunció d’algun òrgan articulatori llengua, llavis…)
 • Disfèmia: repetició de sons, síl·labes, paraules o frases que interrompen la fluïdesa de la parla (tartamudesa).
 • Retard de parla: presència de diversos sons que no es produeixen adequadament segons el que correspondria a l’edat de l’infant
 • Retard del llenguatge: Endarreriment en el desenvolupament del llenguatge en general (a nivell de parla, de vocabulari, d’organització de frases i d’entonació…)
 • Deglució disfuncional (deglució atípica): inadequat posicionament i ús de la llengua en el moment d’empassar, normalment relacionada amb problemes respiratoris i dentals.

Trastorns de la veu:

 • Disfonia: alteració de la veu que pot afectar al to, intensitat, timbre…
 • Trastorns de la veu degut a malalties degeneratives

Diagnòstics psicopedagògics: determinar, a través de proves objectives, si hi ha alguna dificultat que pugui interferir en els aprenentatges.

Estratègies d’aprenentatge: tècniques d’estudi, resolució de problemes, raonament lògic, augment de l’atenció, entre altres.

Assessorament a mestres i famílies.